Niet storten maar nuttig gebruiken

MeerGrond v.o.f. is gespecialiseerd in het bewerken en verwerken van baggerspecie.

profiel_2_kleinNederland is een polderland waarin watergangen essentieel zijn om het waterpeil te beheersen. Transport over water is een belangrijke schakel in de Nederlandse logistiek. Bovendien hebben veel waardevolle natuurgebieden hun soortenrijkdom te danken aan het natte milieu waaruit ze bestaan. Voor al deze functies is regelmatig onderhoud noodzakelijk. En hierbij komt baggerspecie vrij. Helaas is deze specie meestal verontreinigd. Beleid en wetgeving zijn er steeds meer op gericht om onze afvalstromen zoveel mogelijk geschikt te maken voor hergebruik; dat geldt ook voor baggerspecie. MeerGrond speelt daar op in door met name baggerspecie te bewerken tot een bruikbare bouwstof. Tot genoegen van de gemeente Haarlemmermeer en Meergrond wordt deze bouwstof nu als hergebruik grond toegepast in de realisatie van een eerste pilot van PARK21.

PARK21 wordt een 1.000 ha. groot leisure park dat de gemeente de komende jaren gaat ontwikkelen (zie link PARK21). Hiervoor is in juni 2013 een contract gesloten tussen de gemeente Haarlemmermeer en MeerGrond.
Deze eerste pilot van PARK21 wordt gerealiseerd op terrein van MeerGrond waarmee MeerGrond getransformeerd wordt tot een deel van PARK21

MeerGrond v.o.f. is in 1999 opgericht als een publiek private samenwerking. De deelnemers in MeerGrond zijn: Hoogheemraadschap van Rijnland, Milieutechniek de Vries & van de Wiel B.V. en DuraVermeer Milieu BV.

profiel_3_kleinOp 27 ha grond is o.a. een depot ingericht dat geschikt is om alle klassen baggerspecie, organisch verontreinigde grond en hergebruik grond te ontvangen.

De baggerspecie en de organisch verontreinigde grond wordt in de depots biologisch gereinigd (Landfarming), gerijpt en bewerkt tot bouwstof (hergebruik grond).

Van baggerspecie naar bruikbare grond

In het depot zijn verschillende vakken ingericht om de aangeleverde baggerspecie en verontreinigde grond een toegesneden behandeling te kunnen geven. Een simpele natuurlijke methode wordt meestal als eerste stap toegepast. Sommige partijen worden gerijpt en bewerkt zodat een natuurlijk proces op gang komt waarbij verontreinigingen onschadelijk worden gemaakt.
Aangeleverde hergebruik grond wordt na toetsing direct toegepast als bouwstof in het te realiseren PARK21

Ten behoeve van de verwerking van baggerspecie is MeerGrond vergund om berm-slootmaaisel te kunnen ontvangen. Door het slootmaaisel toe te voegen aan de natte baggerspecie worden organische verontreinigingen afgebroken en geeft deze toevoeging een verbetering aan de structuur van de gerijpte baggerspecie.

profiel_4_kleinTijdens de bewerking, ook wel Landfarming genoemd, worden door mineralisatie de organische bestanddelen van de specie afgebroken. Tegelijkertijd breken bacteriën de organische verontreinigingen af, die daardoor worden gereduceerd.

Na bewerking en rijping ontstaat meestal een als klasse wonen/industrie toepasbare partij grond (hergebruik grond). Deze grond zal nu grotendeels toegepast worden als bouwstof ten behoeve van de realisatie van PARK21 op het terrein van MeerGrond

naw_foto

Willem Reitsma
Bedrijfsleider
Rijnlanderweg 1239 a
2153 KB Nieuw Vennep
T. 0252-68 08 33
F. 0252-68 08 69
M. 06-51495551
E. info@meergrond.nl